Información pública de la modificación puntual número 2 del Plan general de ordenación urbana

Información pública de la modificación puntual número 2 del Plan general de ordenación urbana

14/11/2022

Están a disposición de la ciudadanía los planos para su consulta en el Ayuntamiento. El plazo termina el día 13 de diciembre.

"De conformidad con lo dispuesto en los artículos 55 y 61.1.a del

texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y

paisaje aprobado por Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell, se somete a información pública el proyecto de modificación del Plan de ordenación pormenorizada durante un periodo de cuarenta y cinco días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de este

anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. a fin de que

quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente".

A su vez, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://bejis.sedelectronica.es]

vista

Vols comentar-nos alguna cosa?
Util

T'ha semblat útil aquesta informació?

CAPTCHA Aquesta pregunta és per a comprovar si vostè és un visitant humà i prevenir enviaments de spam automatitzat.

Les dades per Vosté facilite seran tractats per Ajuntament de Bejís, en qualitat de Responsable de Tractament, amb la finalitat de gestionar les queixes, suggeriments i agraïments.

La base de legitimació del tractament de les seues dades es troba en el consentiment manifestat per Vosté mitjançant l'enviament del present formulari, d'acord amb l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades.

Les dades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. En qualsevol cas, les dades podran ser conservats, en el seu cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

Les dades no seran cedits a tercers, llevat que siguen comunicats a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir aquests per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons Llei.

Vosté podrà exercitar els drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Limitació o, en el seu cas, Oposició. A aquest efecte, haurà de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament/Mancomunitat: Virgen de Loreto, 2, Ajuntament de Bejís, CP: 12430, privíncia de Castelló, o, en el seu cas, al nostre Delegat de Protecció de Dades dpd@dipcas.es

En l'escrit haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita siga satisfet i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acredite la representació i document identificatiu d'aquest.

Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).